Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Το επιτίμιο της υπερηφάνειας του Ναβουχοδονόσορα


"…Ἤμουν στὸ ἀπόγειο τῆς δόξας μου...".
Ὁ βασιλιὰς Ναβουχοδονόσορ πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς του ἐπιτιμήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ τὴ μεγάλη ὑπερηφάνειά του!

Γέλιο και αργολογία

Μην παρασύρεσαι σε άκαιρο και αδιάκριτο γέλιο και σε αργολογία, για να μη

Άγιος Ιωάννης ο Ρώσσος (+27 Μαΐου)

Σύντομος βίος.

Αἵρεση, σχίσμα καί ἀποτείχιση στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση

Ἰσοροπώντας μεταξύ «δύο ἄκρων»