Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας-ΠΙΝΑΚΑΣ

"...η ρύθμιση του θέματος για κάθε χριστιανό ξεχωριστά αφήνεται στη διάκριση των πνευματικών πατέρων."
Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ.μ.). Λήψη τροφής,

Διαμεσολαβητές του ΟΗΕ: Οι πράκτορες των φανερών επιχειρήσεων ΗΠΑ και ΝΑΤΟ

"Διαμεσολαβητές του ΟΗΕ": Οι πράκτορες των φανερών επιχειρήσεων της παγκόσμιας ηγεμονίας ΗΠΑ και ΝΑΤΟ
του Χρήστου Μελίδη
Είναι ευρέως αποδεκτό σε όλη τη παγκόσμια διπλωματική κοινότητα ότι η χρήση των «διαμεσολαβητών» του ΟΗΕ

Κυριακή της παραβολής του Ασώτου

«Επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν»
Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός