Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Σταυρός γλυκαίνει την πικρία

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Σταυρός γλυκαίνει την πικρία
Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
14 Σεπτεμβρίου

Του Μητροπολίτου π. Αυγουστίνου Καντιώτη
Ο μήνας αὐτός, ἀγαπητοί μου, ὁ Σεπτέμβριος, ἔχει πολλὲς ἑορτές. Σήμερα, δεκατέσσερις (14) Σεπτεμβρίου, οὐρανὸς καὶ γῆ ἑορτάζουν τὸν τίμιο σταυρό

Η Παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού (+14 Σεπτεμβρίου).

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΥΨΩΣΙς ΤΟΥ τΙΜΊΟΥ σΤΑΥΡΟΎ
«ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΔΕΣΠΟΤΑ»
Η εορτή-υμνολογία