Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Ο εορταστικός κύκλος της Σαρακοστής των Χριστουγέννων.

Αποτέλεσμα εικόνας για Σαρακοστής των Χριστουγέννων
Η νη­στεί­α των Χρι­στου­γέν­νων είναι η δεύ­τε­ρη μα­κρά πε­ρί­ο­δος νη­στεί­ας με­τά την Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στή, δεν έ­χει ό­μως την αυ­στη­ρό­τη­τα αυ­τής

Κυριακή Θ Λουκά: Η παραβολή του άφρονος πλουσίου

"ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ·"

Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός