Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Κυριακή Στ’ Λουκά – Η θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρηνών.

Αποτέλεσμα εικόνας για ανασταση του υιου τησ χηρασ τησ ναιν
"καὶ ἠρώτησαν αὐ­τὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν,"
Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός