Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου: Η παραβολή του άσπλαχνου οφειλέτου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων
"...και οργισθείς ο κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τοις βασανισταίς έως ου αποδώ παν το οφειλόμενον αυτώ".
Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός